Posted in Urgentna stanja

Kraniocerebralne povrede

Kraniocerebralne povrede su povrede:

  • lobanje (kranijuma) i
  • mozga (cerebrum)

Podela

Prema klasifikaciji zasnovanoj na kliničkom posmatranju povređenih, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na dve osnovne grupe:

  1. Otvorene – povrede kod kojih postoji prekid u kontinuitetu kože (rascep kože i sluzokože). Ove povrede mogu zahvatati: meke delove glave, kosti lobanje, ovojnice mozga i samu moždanu masu. Tretiraju se kao teške, jer pored primarno nastalih lezija, otvorene rane su direktan put za prodor infekcije ka endokranijumu. U odnosu na to da li je oštećena dura, otvorene povrede dalje  možemo podeliti na nepenetrantne i penetrantne (povređena i dura)
  2. Zatvorene – povrede kod kojih ne postoji prekid kontinuiteta kože, ali postoji veliki problem održanja intrakranijalne prostorne ravnoteže. Dalja podela zatvorenih povreda, zasniva se na klinički ispoljenom obimu povreda mozga i obuhvata komociono-kontuzioni sindrom i kompresivni sindrom (koji obuhvata intrakranijalna krvarenja)

Prema patološko -anatomskomom stanovištu, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na:

  1. Povrede mekih delova glave (poglavine, skalpa)
  2. Povrede kostiju lobanje (prelomi)
  3. Povrede mozga (moždanog tkiva i krvarenja)

Zajedničko za sve ove povrede je da zauzimaju značajno mesto u urgentnoj medicini, zbog svoje težine, često nesigurne prognoze i visokom stepenu mortaliteta.  Izuzetno kompleksne povrede se čitavim spektrom simptoma i poremećaja.

Etiologija

Povrede glave i mozga su česte, pogotovo kod dece i mladjih muškaraca. Najčešći načini povredjivanja su: saobraćajna nesreća, povrede na gradilištima, povrede u tuči, pad sa visine, pad na ravnom, rane nanate vatrenim oružijem.

  

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu pažljivo uzete anamneze (zbog mogućnosti poremećaja svesti treba razgovarati sa pratnjom), detaljni neurološki pregled i dopunski pregledi: rentgen, NMR, CT, EEG

Lečenje

Zavisi isključivo od vreste povrede, o tome više u sledećim postovima

 

Advertisements