Posted in Urgentna stanja, Zdravstvena nega II

Šta je INR

Protrombinsko vreme (PT) i njegove izvedene veličine:

 1. Protrombinski odnos (prothrombin ratio – PR) i
 2. Internacionalni normalizovani odnos (international normalized ratio – INR) su mere spoljašnjeg puta koagulacije.

Protrombinsko vreme predstavlja vreme potrebno da se stvori ugrušak u uzorku krvi. U normalnim situacijama kada dođe do povrede , aktiviraju se faktori koagulacije. Kao posledica nastaje mreža (koagulum) na mestu povrede koja zaustavlja krvarenje. Proces stvaranja ugrušaka mogu započeti dva različita puta, spoljašnji i unutrašnji, u kojima učestvuju različiti faktori koagulacije.
Pošto se aparati i reagensi koji se koriste u radu za određivanje PT-a razlikuju od laboratorije do laboratorije, uvedena je analiza INR. INR je računska vrednost koja omogućava prilagođavanje razlika između reagensa i omogućava međusobno upoređivanje rezultata različitih laboratorija.
Ovaj test venske krvi se još naziva ProTime INR i INR PT.
Koristi se za određivanje:

 • tendencije zgrušavanja krvi,
 • merenju doze varfarina,
 • oštećenja jetre,
 • statusa vitamina K

Antikoagulantna terapija

Efekti antikoalgulantne terapije mere se protrombinskim vremenom, koje se najčešće izražava u INR jedinicama.
Stanja kod kojih može doći do stvaranja tromba u organizmu, su po život opasna komplikacija. Jedini način da se ona spreči jeste uzimanje antikoalgulantne terapije. To su lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi. Njačešća zaštićena imena lekova iz ove grupe na domaćem tržištu su : Sintrom, Farin, Fraxiparin, Sinkum, Syncoumar, Marooumar i sl.
Najšira upotreba antikoagulantne terapije je u prevenciji tromboembolijskih komplikacija kod pacijenata sa visokim rizikom za nastanak tromboza: fibrilacija pretkomora, mitralna stenoza, veštačke srčane valvule, rekurentne tromboze, infarkt miokarda, postoperativna profilaksa. Doziranje oralnih antikoagulanasa je individualno, prilagođeno svakom pacijentu posebno. Osnovni parametar za određivanje optimalne doze je protrombinsko vreme, a doza leka se izračunava prema INR vrednosti
.
Kontrola INR-a se vrši na po ± 7 dana po otpustu iz bolnice, a potom nakon stabilizacije stanja organizma jedan do dva puta mesečno. Bolesnik treba da ima u vidu da ovi lekovi svoj pun efekat postižu tek za dva do tri dana, te da nakon povećanja ili smanjenja doze kontrolu INR-a treba vršiti tek za tri dana. Ukoliko se menja doza treba je menjati postepeno i to za ¼ do ½ tablete. Prevelike oscilacije vrednosti INR-a zahtevaju konsultaciju sa lekarom.
Bolesnik treba da vodi računa o kliničkim znacima prekomernog uzimanja antikoalgulantne terapije, a to su znaci obilnog ili skrivenog krvarenja. Ukoliko dodje do pojave krvi u mokraći, crne stolice, povećanog krverenja iz desni, krvarenja iz nosa ili ginekološkog krvarenja bolesnik mora odmah da se javi svom lekaru.
Bolesnik na antikolagulantnoj terapiji mora da o njenoj upotrebi izvesti svog zubara pre stomatološke intervencije, ili lekara u slučaju hirurških intervencija ili dijagnostičkih postupaka.
Trudnoća sa primenom antikoalgulantne terapije je moguća, ali veoma rizična i zahteva planiranje i precizno vodjenje. Od 6 do 12 nedelje trudnoće antikoalgulantni lekovi oštećuju plod, dok u trećem trimestru mogu biti uzrok ozbiljnih krvarenja. Bolesnice na antikoalgulantnoj terapiji koje žele trudnoću moraju prethodno da se konsultuju sa svojim ginekologom kako ne bi došlo do neželjenih dogadjaja.
Kod zdravih osoba INR je manji od 1,2. Ukoliko su vrednosti INR iznad 5,0 postoji visok rizik nastanka ozbiljnih hemoragija (krvarenja). Oralni antikoagulansi se doziraju tako da je INR u opsegu izmedju 2 i 4,5 zavisno od indikacije:

 • postoperativna profilaksa INR 2-2,5;
 • duboke venske tromboze INR 2-3:
 • rekurentne tromboze
 • plućne embolije INR 3-4,5
Pri propisivanju oralnih antikoagulanasa posebnu pažnju treba posvetiti starijim pacijentima sa hroničnim oboljenjima zbog većeg rizika za ispoljavanje neželjenih dejstava lekova, pre svega krvarenja. Antikoagulantni lekovi, najčešće ispoljavaju neželjena dejstva zbog interakcije sa drugim lekovima. Krvarenje je glavno neželjeno dejstvo (modrice, krvavljenja u oku, iz nosa, hematurija, melena – crna stolica). Ono je u direktnoj korelaciji sa preciznošću doziranja, godinama starosti i prirodom bolesti.

Lekovi koji povećavaju rizik od krvarenja u kombinaciji sa oralnim antikoagulansima

 • Acetilsalicilna kiselina (Andol,Aspirin, Cardiopirin)
 • Antiaritmici (amjodaron i propafenon)
 • Antidijabetici
 • Anabolički steroidi
 • Antimikrobni lekovi (hloramfenikol, ciprofloksacin, kotrimoksazol, eritromicin, mikonazol, metronidazol, sulfonamidi, makrolidi, nalidiksična kiselina) Antimikotici( flukonazol, itrakonazol i ketokonazol)
 • Antiulkusni lekovi (cimetidin i omeprazol)
 • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (diklofenak, ibuprofen, naproksen)
 • Disulfiram
 • Etanol
 • Hipolipemici (klofibrat i simvastatin) Oralni kontraceptivi
 • TestosteronGingko biloba
Advertisements
Posted in Urgentna stanja, Zdravstvena nega II

Šta je CRP

C reaktivni protein (CRP) poznat je u laboratorijskoj dijagnostici kao najviše ispitivan protein plazme. Služi kao upalni marker, zbog čega je važan indikator kod infekcija, nekroze tkiva ili traume. Ima visoku osetljivost i malu specifičnost. To znači da C reaktivni protein može da otkrije prisustvo upale negde u telu, ali ne i njenu tačnu lokaciju. Kod zdravih osoba CRP je prisutan u vrlo niskim koncentracijama (<3 mg/l). Uz njega, u krvi postoje i drugi tzv. zapaljenjski proteini, poput fibrinogena, amiloida A i interleukina.

CRP pripada pentraksinskoj proteinskoj porodici, a proizvode ga jetra i masne stanice. Po sastavu je glikoprotein, prema obliku prstenasti pentamer, a prema svojstvima je član grupe proteina poznatih kao reaktanti akutne faze upale. Njegove vrednosti naglo rastu u slučaju akutne upale (mogu porasti i stotinu puta u roku samo 24 sata). Zato se poslednjih godina CRP u dijagnostici često koristi kao zamenski test za sedimentaciju eritrocita (SE), koja se u dijagnostičke svrhe koristi više od 50 godina.

Određivanje vrednosti C reaktivnog proteina najčešće se koristi za potvrdu postojanja;

 • akutnih zapaljenja ili infekcije
 • organskih bolesti, poput infarkta srčanog mišića,
 • tromboze,
 • hronične upale,
 • reumatske bolesti
 • malignih tumora.

Takođe C reaktivni protein je važan za razlikovanje virusnih od bakterijskih zapaljenja. Naime, kod virusnih infekcija koje prati povišena sedimentacija i povišen broj leukocita, CRP ostaje na nižim vrednosti nego kod bakterijske infekcija.

Referentne vrednosti

Pre vađenja krvi, od strane bolesnika (pacijenta, osobe) nisu potrebne posebne pripreme. Koncentracija CRP-a određuje se iz uzorka krvi (seruma ili plazme) biohemijskim testiranjem raznim metodama (ELISA test, brza imunodifuzija, aglutinacija…), a poslednjih nekoliko godina najčešće metodom imunoturbidimetrije.

 • Referentna vrednost ne razlikuje se kod muškaraca i žena, i nema statistički značajnih razlika s obzirom na uzrast. Vrednosti se kreću od 0 do 1,0 mg/L ili manje od 10 mg/L, kod zdravih osoba.
 • Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje ,,masnoća“ u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom.
 • Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog  fizičkog napora, trudnoća (naročito  poslednjih nekoliko meseci), uzimanje oralnih kontraceptiva, pušenje i visoka nadmorska visina, a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. Reumatoidnih faktora. Takođe mogu se očekivati i kod  kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.

  Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja:

 • Maligna oboljenja (naročito limfomi)
 • Sistemski lupus eritematodes
 • Reumatoidni artritis
 • Vaskulitisi
 • Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika
 • Infekcija – naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita. Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija
 • Zapaljenjska oboljenja creva
 • Pneumokokna pneumonija
 • Reumatska groznica
 • Tuberkuloza

C reaktivni protein u proceni kardiovaskularnog rizika (hs-CRP)

Mnogi lekari smatraju da visok nivo CRP može biti jadan od rizika u pojavi srčanih oboljenja. Međutim, nije poznato da li je CRP samo znak kardiovaskularnih bolesti, ili zapravo on igra ulogu u izazivanju srčanih problema. Merenje koncentracija C reaktivnog proteina u serumu u praksi se pokazalo kao vrlo važan i dobar pokazatelj moguće pojave uvećanog kardiovaskularnog rizika. Rizika pojave infarkta srčanog mišića kod osoba sa povećanim vrednostima CRP, znatno je izraženiji kod osoba kod kojih je istovremeno prisutan veći broj faktora rizika za razvoj ove boleste.

Rana procena rizika pojave kardiovaskularnih bolesti kod nekih osoba:

 • hs-CRP niži od 1 mg/L – nizak rizik
 • hs-CRP niži od 1–3 mg/L – umeren rizik
 • hs-CRP veći od 3 mg/L – visok rizik.

Posted in Urgentna stanja

Sunčanica ili toplotni udar

Bolesti povezane sa toplotom (toplotne bolesti) čine grupu poremećaja nastalih zbog izloženosti organizma povišenim temperaturama. Možemo ih podeliti na:

1.Lakše poremećaje kao što su:

 • toplotni grčevi
 • osip
 • toplotna sinkopa 
 • sunčanica

2.Teže poremećaje (osoba je vitalno ugrožena)

 • toplotni udar

Da bi razumeli promene koje nastaju moramo prvo objasniti termin termoregulacije i zašto je ona od životnog značaja za organizam.

Termoregulacija je sposobnost organizma da održava telesnu temperaturu u optimalnim granicama i jedan od aspekata procesa homeostaze. Mnoge fizičke osobine materije, od agregatnog stanja preko gustine, rastvorljivosti, napona pare, električne provodljivosti do indeksa prelamanja zavise od temperature. Slično, od temeperature zavisi kojom će se brzinom odvijati neka hemijska reakcija u složenom sistemu funkcionisanja ćelija i tkiva, i koje će reakcije u njima da se odigraju. To je jedan od razloga što kod životinja i čoveka postoji nekoliko vrlo složenih mehanizama za održavanje telesne temperature u optimalnim granicama, kako njeno značajnije odstupanje ne bi poremetilo funkcionisanje organizma. Ako telo nije u stanju da održava normalnu telesnu temperaturu ona značajno raste iznad normale. Takvo stanje je poznato kao hipertermije (pregrevanje). Za ljude, to se dešava kada je telo izloženo konstantnim temperaturama od oko 55 °C, duže vreme (više od nekoliko sati). Pri hipertermiji povećano je znojenje kako bi se telo rashladilo, a to se postiže proticanjem veće količine krvi kroz kožu. Zbog toga u organizmu dolazi do preraspodele krvi ,što može uzrokovati poremećaje krvnog pritiska i ubrzan rad srca . Telo koristi krv za rashlađivanje i štiti najvažnije organe. Toplota uzrokuje vazodilataciju (širenje) krvnih sudova mozga i moždanih ovojnica, što dovodi do njihove povećane propustivosti. Zbog toga u nekim, težim slučajevima može nastati edem (otok) mozga ili intrakranijalno krvarenje (krvarenje unutar lobanje).

Stepen promene telesne toplote zavisi od:

 • stepena produkcije toplote kroz metaboličke reakcije
 • stepena usvajanja toplote iz spoljašnje sredine
 • stepena gubitka toplote.

Organizam čoveka koristi četiri osnovna načina (mehanizma) za gubitak toplote:

 1. konvekciju – prenos toplote
 2. kondukciju –spontani transfer toplote kroz tkiva u cilju izjednačavanja toplotnih razlika.
 3. zračenje – odavanje toplote
 4. isparavanje – znojenje

Održavanje telesne temperature u nor­malnim granicama (odrasle osobe 36, 8 +/-0,4°C) rezultat je složenog i visoko integrisanog procesa koji podrazumeva učešće gotovo svih organskih sistema, sa central­nom ulogom hipotalamusa (centar za termoregulaciju). Neuroni tog dela nervnog sistema dobijaju dve vrste signala: od perifernih nerava koji sprovo­de nadržaje za hladno i toplo i od temperature krvi koja natapa taj deo mozga. Ove dve vrste nadražaja integriše hipotalamus u cilju održava­nja normalne temperature.

Sunčanica

Sunčanica je poremećaj regulacije telesne temperature, koja nastaje nakon intenzivnog izlaganja glave (posebno potiljka) sunčevim zracima. Sunčanica spada u hipertermije (stanja povišene telesne temperature) izazvane faktorima spoljne sredine, odnosno visokom temperaturom okoline. Ugroženi su svi koji se izlažu sunčevim zracima ako nemaju pokrivenu glavu.
Najosetljivijja su deca,starije osobe,osobe koje boluju od hroničnih bolesti ,sportisti i osobe koje rade na otvorenom ,nezaštićene od sunca.

Klinička slika:

Prvi simptomi se javljaju 6-12h posle izlaganja suncu. Pacijenti se žale na preznojavanje, crvenilo lica, povišenu temperaturu, glavobolju, mučninu, povraćanje, slabost, pospanost i vrtoglavice. Iako u najvećem broju slučajeva sunčanica prolazi bez posledica, u tezim slučajevima pacijenti su omamljeni, dezorjentisani, imaju proširene zenice i gube svest.

Prva pomoć:

Osobu za koju sumnjate da pati od sunčanice potrebno je odmah smestiti u hlad ili rashlađenu zatamnjenu prostoriju. Raskomotiti joj odeću. Postepeno rashlađivati laganim polivanjem vodom i stavljanjem hladnih obloga (sa ledom) na potiljak i glavu. Telesnu temperaturu je potrebno stalno kontolisati, a sa hlađenjem se može prestati tek kada se ona vrati na normalu. Bolesniku davati hladne napitke, ali izbegavati  pića koja utiču na krvotok (kafu i alkohol). U težim slučajevima gubitka svesti, pojave konfuzije i pospanosti potrebno je što pre pozvati lekara.

Toplotni udar

Najteži oblik zdravstvenog problema uzrokovan toplotom, koji zahteva hitnu medicinsku pomoć. Toplotni udar nastaje kao rezultat, često naglog, prekomernog povećanja telesne temperature i nemogućnosti organizma da temperaturu održi u normalnim granicama. Obično se javlja kada je povećana vlažnost vazduha u vreme letnjih sparina, jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. U takvim uslovima dolazi do poremećaja centra za termoregulaciju ,pri čemu temperatura tela stalno raste i doseže vrednosti i do 40 stepeni. Ovako visoka temperatura dovodi do disfunkcije centralnog nervnog sistema koja razultuje delirijumom, konvulzijama, pa i komom. Ukoliko ovakvo stanje potraje ,može doći do trajnih oštećenja i neuroloških poremećaja. Organizam se u ovakvoj situaciji brani sistemskom reakcijom, koja može prouzrokovati stanje šoka.

Klinička slika

Pre pojave toplotnog udara mogu se javiti simptomi malaksalosti i grčeva u mišićima. Zbog dehidratacije, osoba prestaje da se znoji i oseća jaku glavobolju, vrtoglavicu, zujanje u ušima, pulsiranje u grudima i jaku vrućinu. Toplotni udar nastaje naglo i bez najave – iznenadnim kolapsom i padom krvnog pritiska. Koža je topla, povišene temperature, suva i crvena, a puls je slab i jako ubrzan (Filiforman). Zenice su u početku sužene, a kasnije proširene. Ovo je težak akutni poremećaj, koji nastaje zbog prestanka termoregulacije organizma, a u najtežim slučajevima može uzrokovati komu i smrt unesrećenog.

Prva pomoć

Toplotni udar je ozbiljan poremećaj koji može dovesti  do smrtnog ishoda i zato ga je potrebno lečiti odmah. Važno je prepoznati ga i odmah zvati hitnu pomoć. Dok čekate da hitna pomoć stigne uvedite osobu u zatvoren prostor, uklonite odeću i pažljivo je poprskajte hladnom vodom, kako bi se izazvalo znojenje. Na prepone i pazuh stavite led ili hladan peškir. Osoba bi trebalo da leži sa blago podignutim stopalima. Lekar će proceniti da li je potrebno primeniti i intravensku infuziju kako bi se nadoknadili elektroliti i tečnost. Ukoliko lekar smatra da ova mera nije potrebna, osobi koja je doživela toplotni udar možete dati napitak za rehidrataciju ili vodu. Savetuje se odmaranje. Osoba koja je doživela toplotni udar može imati skokove i padove temperature nedeljama nakog njega.

Razlike i sličnosti između sunčanice i toplotnog udara

Šta uraditi i kako se zašititi

 

Posted in Urgentna stanja, Zdravstvena nega II

Oksigenoterapija

Oksigenoterapija (terapija kiseonikom) je terapija koja se zasniva na pozitivnom dejstvu medicinskog čistog kiseonika u ispravljanju narušene, smanjene,  koncentracije kiseonika (hipoksije) u ćelijama i tkivima.

Da bi u nastavku govorili o oksigenoterapiji, moramo prvo objasniti šta je to hipoksija tkiva i koliko je važna kontrola ganih analiza.

Gasne analize su laboratorijska metoda koja se koristi za procenu efikasnosti respiratorne ali i drugih sistema od vitalne važnosti za pravilno funkcionisanje organizma čoveka. Kao uzorak uzima se arterijska krv, a na osnovu njene analize određuju se sledeći parametri:

 1. parcijalni pritisak kiseonika,
 2. parcijalni pritisak ugljen-dioksida
 3. kiselosti krvi (pH)
 4. koncentracije bikarbonata

Parcijalni pritisak O2 (PaO2) u arterijskoj krvi zavise od starosti, pola i relativne težine tela (Brocca- indeks). Normalne vrednosti su 10,5 kPa (65-100 mmHg) i normalno opadaju sa godinama starosti. Danas je opšteprihvaćeno u medicinskoj praksi da je (PaO2) najbolji pokazatelj za procenu ukupne plućne funkcije (ili arterijalizacije venske krvi). Međutim, može da posluži samo kao pokazatelj sposobnosti pluća da izvrši arterijalizaciju venske krvi, ali ne i da da ocenu njene celokupne efikasnosti za organizam. Vrednosti PaO2 u urgentnoj medicini možemo dobiti i pulsnim oksimetrom (indirektna metoda merenja)

Parcijalni pritisak CO2 u arterijskoj krvi (PaCO2) je odličan pokazatelj za procenu plućne ventilacije. Granice fizioloških vrednosti za PaCO2 su 4,5 – 6,0 kPa (35-45 mmHg) ne menja se sa starošću.
Tumačenje rezultata gasnih analiza vrši se u odnosu na referentne (normalne) vrednosti:

 • Smanjenje vrednosti O2 (hipoksemija) u arterijskoj krvi, ukazuje na nedovoljnu oksigenaciju arterijske krvi . Analizom vrednosti CO2, moguća je procena adekvatnosti alveolarne ventilacije pluća.
 • Povišena vrednost PaCO2 (hiperkapnija) ukazuje na nedovoljnost plućne ventilacije (alveolarna hipoventilacija).

Nalaz hipoksemije i hiperkapnije u arterijskoj krvi otkriva da je u bolesnika došlo do težeg oštećenja disajnih organa tako da plućna funkcija u celini nije u stanju da izvrši svoj osnovni zadatak: održavanje normalnog sadržaja respiratornih gasova u arterijskoj krvi. Prvi stepen ovakvog oštećenja praćen je samo hipoksemijom i zove se parcijalna respiracijska insuficijencija. Pri daljem pogoršanju plućne funkcije uz hipoksemiju se javlja i hiperkapnija što je odlika ukupne respiracijske insuficijencije.

Hipoksija (lat. hypoxia) je stanje smanjene količine ili sniženje parcijalnog pritiska kiseonika, odnosno smanjenje molekularne koncentracije kiseonika u ćelijama i tkivima živih organizama, koje ima za posledicu poremećaj u funkcionisanju ćelija organa i organskih sistema. Ona je snažan stresor, koji ispoljava svoje neželjeno dejstvo na sve organizacione nivoe čovekovog organizma. Hipoksija kao prateća pojava ishemije jedan od najčešćih uzroka oštećenja ćelija i u osnovi je nekih od najčešćih poremećaja zdravlja (npr. infarkt miokarda, cerebrovaskularni insult, gangrena ekstrtemiteta itd)

Kiseonik je neophodan za stvaranje energije u procesu ćelijskog metabolizma, što znači i za održavanje života. Za transport kiseonika je neophodna normalna funkcija respiratornog i  kardiovaskularnog sistema.

 • Respiratorni sistem, je prvi sistem, koji procesom ventilacije, zahvata kiseonik iz atmosferskog vazduha i doprema ga do alveola, a zatim procesom difuzije, kiseonik prenosi kroz alveolarnu membranu do krvi u kapilarima pluća.
 • Hemoglobinski kapacitet krvi je drugi prenosni sistem u prenošenju kiseonika do tkiva, jer se kiseonik transportuje vezan za hemoglobin. Zasićenje hemoglobina kiseonikom kod zdrave osobe iznosi 97,5%.
 • Kardiovaskularni sistem je treći sistem čija funkcija prenos kiseonika do tkiva, i koji pri minutnom volumenu srca od 5 litara doprema do tkiva oko 1.000 ml kiseonika u minuti. Sredovečni muškarac potroši oko 250 ml kiseonika za minut u miru, dok se ova potrošnja desetostruko uvećava pri fizičkom radu.

Za normalnu oksigenaciju tkiva neophodano je da sva tri napred navedena sistema normalno funkcionišu, da deluju jedinstveno i međusobno se nadopunjuju. Poremećaj u bilo kom od navedenih sistema dovodi do tkivne hipoksije. Na hipoksiju su najosetljivije ćelije mozga a zatim i ostala tkiva u različitom stepenu osetljivosti i brzini reakcije.

 

Indikacije za oksigenoterapiju:

Svaki poremećaj koji izaziva hipoksiju u organizmu predstavlja potencijalni uslov za lečenje kiseonikom. Sve indikacije možemo podeliti u dve velike grupe:

1. Premećaj ventilacije

 • Depresija disajnog centra – Medikamentozna, Moždani udar (infarkt mozga), Povrede mozga
 • Neuro mišićne bolesti – Mijastenia gravis, Guillain-Barre sindrom, Povrede kičmene moždine, Dečja paraliza, Porfirija, Botulizam
 • Opstrukcija disajnih puteva – Hronična opstruktivna bolest pluća, Akutni oblik astme
 • Restriktivni poremećaji – Kifoskolioza, Spondilitis

2. Difuzioni poremećaj razmene gasova

 • Edem pluća
 • Akutni respiratorni distres sindrom
 • Plućna tromboembolija
 • Fibroza pluća

Kiseonik se može primjenjivati u vidu:

 1. gasa pod pritiskom u bocama različitih veličina (boce sa kiseonikom pod pritiskom se danas koriste uglavnom samo u urgentnoj medicini, pri transportu bolesnika i prvoj pomoći povređenima na terenu)
 2. tečnom obliku iz centralnog dovoda u bolničkim uslovima
 3. upotrebom koncentratora

Kiseonik pod pritiskom i u tečnom obliku, se skladišti u cilindre opremljene regulatorom koji kontroliše izlaz kiseonika. Izlazak kiseonika je kontinuiran,pa se na boce ugrađuju sistemi koji sprečavaju isticanje kada to nije potrebno.Tako spomenuti sistemi oslobađaju kiseonik pri udisaju, a blokiraju dotok pri izdisanju. Danas postoje i mali cilindri koji se mogu nositi sa sobom.

Koncentratori kiseonika su danas najpraktičniji uređaji za oksigenoterapiju u kućnim uslovima.To su električni aparati koji izdvajaju i koncentrišu kiseonik iz vazduha.

 

Za oksigenoterapiju u bolničkim uslovima neophodno je pripremiti:

 1. Ispravnu utičnicu centralnog dovoda za kiseonik
 2. Oksigenator (Dragerov aparat)
 3. Kateter (mononazalni ili binazalni) ili masku

Doziranje

Medicinska sestra – tehničar može dati do 2l/min kiseonika, sve veće vrednosti uključuje isključivo po pisanom uputu lekara (u temperaturnoj listi, kao i svaka terapija).

Pravilo 3K

Prilikom davanja oksigenoterapije treba se pridržavati sledećeg

 1. Kombinovano – koseonik se kombinuje (vlaži) destilovanom vodom
 2. Kontrolisano – obavezna kontrola gasnih analiza u toku terapije
 3. Kontinuirani – primenjivati oksigenoterapiju dokle god postoji hipoksija

Opasnosti u toku lečenja

Postoje tri vrste rizika povezanih sa upotrebom kiseonika u medicinske svrhe:

1.Fizički rizici

 1. Požar i eksplozija – u blizini oksigenoterapije ne sme se zapaliti cigareta, ili se naći u blizini izvora toplote (otvorena vatra)
 2. Oštećenja kiseničkim priborom – Kateteri, kiseoničke maske i drugi pribor može izazvati sledeća oštećenja:
 • Sušenje mukoze gornjih disajnih puteva pri primeni suvog nedovonjno ovlažen kiseonika sa većim protokom, dodatno može biti praćen suvim nadražajnim kašaljem.
 • Nadažaj i promene na koži lica koje se mogu javiti kod dugotreajne upotrebe kiseoničkih maski

2.Funkcionalni poremećaji

 1. Hiperkapnija
 2. Apsorpciona atelektaza

3.Trovanje kiseonikom

Posted in Urgentna stanja

Zatvorene kraniocerebralne povrede – Traumatska oštećenja mozga

Zatvorene kraniocerebralne povrede  su one povrede  kod kojih ne postoji prekid kontinuiteta kože, ali postoji veliki problem održanja intrakranijalne prostorne ravnoteže. Dalja podela zatvorenih povreda, zasniva se na klinički ispoljenom obimu povreda mozga (moždanog tkiva) i obuhvata: komociono-kontuzioni sindrom i kompresivni sindrom (koji obuhvata intrakranijalna krvarenja)

Podela:

 1. Komocio (Commotio cerebri) – potres mozga
 2. Kontuzio (Contusio cerebri) – nagnječenje mozga
 3. Kompresio (Compressio cerebri) – kompresija mozga kod koje dolazi najčešće do krvarenja:
 • Epiduralni hematom – krvarenje  izmedju kosti lobanje i omotača mozga (dura mater)
 • Subduralni hematom – krvarenje izmedju omotača mozga i mozga
 • Intracerebralni hematom – krvarenje unutar mozga

Etiologija

Mozak može biti povredjen dejstvom direktne ili indirektne sile. Povrede tada mogu biti lokalizovane na jednom ili nekoliko mesta u mozgu.

 1. Direktne lezije mozga dovode do: potreasa, nagnječenja mozga i difuznih  lezija (laesio axonalis diffusa).
 2. Indirektna oštećenja mozga nastaju najčešće kada se, krvarenjem u lobanji, formira ugrušak krvi (hematom) koji vrši pritisak na mozak. U zavisnosti od lokalizacije ugruška razlikuju se epiduralni, subduralni hematom i hematom u mozgu . Krv takodje može biti prisutna u šupljinama u kojima se nalazi likvor (subarahnoidalna hemoragija). U indirektna oštećenja mozga spadaju i udarni talasi.

Prema vremenu kada se desila povreda (što će imati dalji uticaj na razvoj i težinu kliničke slike) možemo reći da postoji:

 1. Primarna povreda mozga – znači da je mozak pretrpeo oštećenja u toku samog procesa povređivanja.
 2. Sekundarna povreda mozga – mozak nije oštećen samim povređivanjem nego povreda nastaje sekundarnim razvojem edema mozga ili izlivanjem krvi (U oba slučaja i otok i ugrušak vrše  kompresiju na moždano tkivo).

Comotio cerebri – potres mozga

Anatomsko oštećenje moždanih ćelija na nivou moždanog stabla-kraniospinalnog spoja. Gubitak ćelija nije veliki ali pošto se nove ne mogu stvarati smatra se teškom telesnom povredom. To je funkcioni poremecaj,  jer se linije sila pri udaru u lobanju seku kroz strukture moždanog stabla. Otuda i simptomi odgovaraju poremećajima funkcija moždanog stabla:

Manifestuje se:

 • Gubitkom svest, somnolencija u daljem toku
 • Gubitkom sećanja za kratak period pre udara kao i u toku samo udara (retrogradna amnezija)
 • Horizontalni nistagmus jedan je od najkonstantnijih simptoma
 • Povraćanjem u mlazu (povraćanje centralnog tipa bez mučnine)
 • Poremećaj vitalnih funkcija: ubrzan puls, nizak pritisak,
 • Hiporefleksija tetivnih refleksa
 • Izražena glavobolja, obliven hladnim znojem

Tegobe traju od nekoliko dana do nekoliko meseci. Ukoliko traju duže, manifestuju se u vidu: glavobolje, vrtoglavice, zujanja u ušima, mučnine, osećaja da je «čas toplo, čas hladno», smetnje koncentracije, strahova, nervoze,… Ovo se naziva postkomocioni sindrom i traje duže ukoliko je povreda bila teža ili ukoliko pacijent i inače ima razne vegetativne tegobe. Ova povreda ne mora ostaviti nikakve posledice. Što se tiče njene sudskomedicinske kvalifikacije neki veštaci je svrstavaju u lake, a neki u teške telesne povrede. Uglavnom ako tegobe traju duže ima smisla uraditi snimak mozga magnetnom rezonancom i možda dokazati da postoje i strukturalne povrede mozga, a da se ne radi samo o komociji. Ove promene se obicno ne vide na CT snimcima mozga.

Do komocije moze dovesti i nagli trzaj glave („udar biča“) pri saobraćajnim nesrećama. Ovde je reč o istezanju kraniocervikalnog medularnog dela. Kao i pad na sedalni predeo, jer se udarac prenosi preko kičmenog stuba.

Lečenje je simptomatsko- lekovi protiv bolova (analgetici), protiv mučnine, sedativi, mirovanje…Potrebna je prostorna izolacija zbog mira, sobu blago zamračiti, zabraniti u prvih 48h vizuelne stimulacije (tv, mobilni, kompjuter, tablet…) Zbog povraćanja ne davati ništa per os, samo putem infuzionih rastvora. Pored ovoga potreban je razgovor sa pacijentom jer vegetativne tegobe izazivaju zabrinutost, a ona opet pogoršava te tegobe i tako se može, pogotovo kod psihički labilnijih osoba, formirati začaran krug.

 Contusio cerebri – nagnječenje mozga

Nastaje na dva načina:

 1. Udarom predmeta u lobanju koja miruje; udar izaziva ulegnuće kosti, a ispravljanje ulegnuća daje negativni pritisak na mestu udara i tu se formira kontuziono žarište
 2. Udarom pokretne lobanje o čvrstu podlogu (pad). Pošto lobanja „odskoči“,tj. krene u suprotnom pravcu, dok mozak još uvek ide u pravcu podloge, na mestu udara nastaje pozitivni pritisak, a na suprotnom negativan. Na mestu udara – pozitivnog pritiska kontuziono žarište je manje, a na mestu negativnog znatno vece (efekat contre coup)

Oštećenje moždanog parenhima može biti:

 • fokalno ili difuzno
 • kortikalno
 • duboko ili
 • ono sa povredom moždanog stabla.

Posebno je teška  kontuzija temporalnog režnja koja je dvovremenska povreda, najpre nastaje traumatsko oštećenje temporalnog režnja a nakon 3 dana naglo pogoršanje zbog traumatske okluzije art.cerebri. Ipak je najčešće  istovremeno reč o komociji i kontuziji mozga, zato se i govori o komociono -kontuzivnom sindromu.

Klinička slika:

 • Gubitak svesti  različitog intenziteta (ređe sa očuvanom svešću)
 • Žarišna simptomatologija hemipareza, hemiplegija, poremećaj vida, afazija, epileptični napad
 • Meningealni znaci – hiperpireksija, rigidan vrat, iritabilnost pacijenta

Za dijagnozu kontuzije mozga neophodan je nalaz kontuzionog žarišta ili klinički znaci difuznog moždanog oštećenja takodje su dokaz kontuzije mozga.
Komplikacije su subarahnoidna hemoragija, subduralna i ekstraduralna hemoragija i intracerebralna hemoragija. Neposredne komplikacije mogu biti i infekcija mozdanica i mozga ako postoji i prelom, kao i epileptični napadi zbog iritacije mozga. Veoma značajna odložena komplikacija je posttraumatski vazospazam. Krv u likvoru i ovde ima patogenetsku ulogu. Zahvaćene su velike arterije na bazi mozga – a.carotis interna, a. cerebri media, a.basilaris. Vazospazam može biti značajan faktor ishoda kod teških povreda glave.

Epiduralni hematom

Nastaje kod rascepa a. meningicae mediae. Hematom naglo raste, zauzima intrakranijalni prostor i kompromituje moždano tkivo.
Sigurni znaci epiduralnog krvarenja su::
Prelom skvame temporalne kosti
Ponovni gubitak svesti pošto sepovređena osoba oporavila od komocije; zato je veoma važno nadgledanje naročito noću je se može desiti da se povređeni osvesti, a preko noći dospe u duboku komu
Hačinsonova zenica na strani preloma. To je široka zenica koja ne reaguje na svetlost

Subduralni hemtaom

Nastaje zbog izlivanja krvi u prostoru između dure i arahnoideje. To je vensko, sporo krvarenje. Može biti akutno i hronično.
1. Akutni subduralni hematoma. Moze biti unilateralni ili bilateralni i često je praćen i drugim traumatskim oštećenjem mozga – kontuzijom i laceracijom. Bolesnik je komatozan. Ako je hematom lokalizovan u zadnjoj lobanjskoj jami biće praćen  još i povraćanjem, glavoboljom, ostećenjem kranijalnih živaca i ataksijom.
2. Hronični subduralni hematom se inkapsuliran i dalje raste zbog prelaska likvora kroz kapsulu u hematom – mesto sa većim osmotskim pritiskom. Hematom raste nedeljama i mesecima delujući kao tumor  pritiska moždano tkivo i daje odgovarajuće simptome i znake:

 • glavobolja
 • pospanost
 • konfuznost
 • inkoherentno mišljenje
 • bradipsihija
 • apatija
 • epileptični napadi tako da asocira na moždani tumor ili demenciju vaskularne ili druge etiologije.

Na strani hematoma može se naći Hačinsonova zenica. Fokalni znaci obično nisu izraženi. Hemipareza se moze razviti na suprotnoj strani, ali nekad i na strani hematoma.
Trauma moze biti mala, čak zaboravljena. To može biti lak udarac glavom o gredu ili granu drveta, pri naglom zaustavljanju automobila ili gubitak svesti. Ova komplikacija je česta kod alkoholičara zbog fragilnosti krvnih sudova i čestih trauma u alkoholisanom stanju.

Intracerebralni hematom

Intracerebralno krvarenje (hemoragija) je rezulatat oštećenja malih penetrantnih krvnih sudova, koji kod okluzije daju lakune. Promene koje prethode hemoragiji sastoje se iz slabljenja zida i stvaranja mikroaneurizmi (Charcot – Bouchard) koje ruptuiraraju. Defektan zid krvnog suda i bez aneurizme može da rupturira.

Arterijska krv izlazi iz prsnutog krvnog suda pod pritiskom i razara moždano tkivo stvarajući intracerebralni hematom. Nagli izlazak krvi iz krvnog suda dovodi do porasta intrakranijalnog pritiska čemu doprinosi i nastanka perifkoolanog edema. U daljoj evoluciji hematom inkapsulira i resorbuje, a na njegovom mestu ostaje ožiljak ili cista.

Postupak sa povređenim

1. Inicijalna procena povređenog

Karakteristika kraniocerebralnih povreda je što ne postoje simptomi specifični za oštećenja pojedinih entiteta nego se svi simptomi mogu javati kod bilo kog moždanog oštećenja. Druga karakteristika je da na primarna oštećenja ne možemo uticati a delovanje se bazira na zaštiti od komplikacija pa je potrebno što ranije dijagnostifikovati i klasifikovati njegovu povredu.

 • Prvo treba ustanoviti da li se uopšte radi o povredi glave i potrebno je isključiti druga besvesna stanja (trovanje, metaboličke kome) i voditi računa o tome da svaki udarac u glavu ne znači i kraniocerebralnu povredu.
 • Proceniti stanje svesti prema Glasgow koma skali
 • Orjentaciono napraviti neurološki pregled (poremećaj govora,nistagmus, pojava epilepsije itd),
 • Evidentirati vitalne znake (puls, pritisak, respiracija, temperatura)
 • Proveriti da li se radi o otvorenoj ili zatvorenoj povredi
 • Proveriti ima li drugih povreda

2. Prva pomoć kod povređenog

Stadardno po sistemu ABCD.

 • obezbediti prohodnost respiratornog puta jer jezik kod povrđenog bez svesti upada u farinks i prekida disanje. Zato se postavlja u položaj na bok. Položaj na boku obezbeđuje da jezik stoji po strani a i da eventualno povraćeni sadržaj ne zapada u disajne puteve
 • zavijanje rane na glavi stavljanje kompresivnog zavoja za zaustavljanje krvarenja
 • hitan transport u bolnicu, pri tome stalno kontrolisati stanje svesti i registrovati produbljivanje poremećaja svesti i pojavu neuroloških poremećaja.

3.Postupak u bolnici

U bolnicu se prima pacijent poremećene svesti bilo kojeg nivoa po principu urgentnog prijema.

 • U intenzivnu negu se smeštaju bolesnici u komi i somnolenciji
 • U poluintenzivnu i samonegu se smještaju pacijenti sa očuvanim stanjem svesti

I jedni i drugi zahtevaju stalni nadzor i kontrolu vitalnih funkcija, a taj stalni nadzor možemo prestati nakon 48 – 72 časa.

 • Održavati respiratorni put slobodnim (traheotomija i intubacija)
 • Respiratorna podrška zavisi od pacijentovih respiratornih pokreta. Može biti kao automatska kontrolisana hiperventilacija, asistirano disanje ili samo obogaćivanje kiseonikom
 • Intravenska terapija tečnostima i hiperalimentacija na sondu kod bez svesnih pacijenata
 • Kontinuirani monitoring intrakranijalnog pritiska i njegova kontrola (manitol, glicerol i koritikosteroidi)
 • Hlađenje bolesnika da se smanji potreba za kiseonikom a naročito kod hiperpireksije
 • Barbituratnu komu upotrebljavaju mnogi neurohirurški centri kao vid liječenja

Prognoza i ishod kraniocerebralnih povreda

Preciznu prognozu, osim kod veoma teških i veoma lakih povreda, nije moguće dati, pogotovo ne u samom početku.

Oštećeno nervno tkivo se oporavlja tako što se u njemu:

 • smanjuje otok;
 • poboljšava cirkulacija;
 • smanjuje se pritisak na njega povlačenjem (resorspcijom) izlivene krvi;
 • poboljšava se metabolizam nervnih ćelija;
 • neki delovi mozga preuzimaju funkciju oštećenih (plasticitet);
 • ponovo se uspostavljaju veze medju nervnim ćelijama;
 • javljaju se i neke forme regeneracije.

Lečenje se sastoji u tome da se obezbede optimalni uslovi za oporavak moždanog tkiva, jer još uvek nema leka koji bi omogućio regeneraciju nervnog tkiva ili značajnije na nju uticao.

Loši prognostički faktori su: starost, loša cirkulacija krvi kroz mozak, šećerna bolest, komatozno stanje (pogotovo ako je postojalo od početka), znaci većeg oštećenja mozga i moždanog stabla

Ukoliko je pacijent duboko komatozan prognoza je najteža. Oporavak se tada odvija po nivoima. Prognoza je sve bolja kako pacijent prelazi na višlje nivoe. Ovi nivoi oporavka pokazuju oporavak moždanog stabla. To su: početak samostalnog disanja, dovoljno iskašljavanje šlajma, veći samostalni pokreti pacijenta u postelji, početak gutanja. Nakon postizanja ovoga oporavak ide brže i njegov stepen zavisi od mesta i veličine oštećenja mozga. Oporavak ipak može trajati 2 godine ili duže. Obicno 75% onoga što se oporavi, desi  se u prvih 6 meseci. Zbog ovoga je važno, pored ostalog, rano započeti sa fizikalnom terapijom. Posledice  koje su prisutne i posle godinu dana od povrede mogu se, u sudskomedicinskom smislu, smatrati trajnim. One mogu biti u većem ili manjem stepenu:

 • Psihološko-psihijatrijske koje se manifestuju  kao poremecaji: mišljenja, opažanja,  koncentracije, učenja i pamćenja, poremećaji u emocionalnoj sferi i kao izmena u ponašanju (organski psihosindrom)
 • Neurološke posledice podrazumevaju ispade u funkciji pojedinih delova mozga ili nerava. Njihov broj je velik i mogu se javiti u raznim kombinacijama. Najčešći su: slabost jedne polovine tela  (hemipareza), slabost mišica lica, ispadi vidnog polja…
 • Hormonski poremecaji
 • Naruženost čine zaostali ožiljci ili defekti kostiju lobanje, kao i poremećaji pokreta i hoda

Postoje 4 stadijuma krajnjeg ishoda preživelih:

I – Dobar oporavak bez značajnijih posledica

II – Umerena nesposobnost, ukoliko zaostanu manji neurološki ili psihički deficiti

III – Teška nesposobnost

IV – Vegetativo stanje- pacijent otvara oči i ima neke spontane pokrete, ali ne uspostavlja nikakvu komunikaciju sa okolinom.

Komplikacije kraniocerebralnih povreda

Subduralni hematom – Javlja se kod alkoholičara i starih osoba sa moždanom atrofijom ali i kod male dece posle padova i beba sa porođajnom traumom. Manifestuje se pojavljivanjem hematoma čiji se simptomi ispoljavaju 1-3 meseca nakon traume  a povreda koja do toga dovodi ne mora biti jaka čak može biti trivijalna.

Curenje likvora (likvoreja) – Likvoreja na nos – nastaje kao posledica nepravilno lečenih povreda frontoetmoidalnog masiva. Ako je nastao jednom, promena na duri nikada ne zaceli bez operativne intervencije. Pacijent se žali da je stalno prehlađen jer mu curi voda na nos a ta se „vod“ razlikuje od normalnog nosnog sekreta po tome što sadrži šećer. Izuzetna opasnost preti od nastanka meningitisa ili apscesa mozga.

 

Meningitis –  stalni pratilac nepravilno lečenih  kraniocerebralnih povreda. Suzbija se velikim količinama antibiotika koji prolaze kroz hematoencefaličnu barijeru

Poststraumatski apsces mozga – Ako je povreda loše tretirana pogotvo ako se radi o penetrantnim povredama sa zaostalim stranim telom.

Postraumatska epilepsija – Ukoliko je nadražen mozak i najnormalnije osobe može reagovati epileptičnim pražnjenjem. Javlja se i kao simptom svežih kraniocerebralnih povreda ali i kao trajna posledica povrede mozga. Daleko je češća kod otvorenih povreda 10-50% a kod zatvornenih se javi 5%. Što je operativni postupak bolji manje su šanse da se javi postraumatska epilepsija. Može se javiti i 20 godina nakon traume.

Defekti kranijuma – Defekti kostiju lubanje koji zaostaju nakon operacija oštećenja nastalih usled traume (impresivne frakture, hematomi) čine mozak podložniji infekciji a prave i estetske smetnje. Leče se koštanim autotransplantatom, homotransplantatom, alotransplantatom.

Posted in Urgentna stanja

Kraniocerebralne povrede

Kraniocerebralne povrede su povrede:

 • lobanje (kranijuma) i
 • mozga (cerebrum)

Podela

Prema klasifikaciji zasnovanoj na kliničkom posmatranju povređenih, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na dve osnovne grupe:

 1. Otvorene – povrede kod kojih postoji prekid u kontinuitetu kože (rascep kože i sluzokože). Ove povrede mogu zahvatati: meke delove glave, kosti lobanje, ovojnice mozga i samu moždanu masu. Tretiraju se kao teške, jer pored primarno nastalih lezija, otvorene rane su direktan put za prodor infekcije ka endokranijumu. U odnosu na to da li je oštećena dura, otvorene povrede dalje  možemo podeliti na nepenetrantne i penetrantne (povređena i dura)
 2. Zatvorene – povrede kod kojih ne postoji prekid kontinuiteta kože, ali postoji veliki problem održanja intrakranijalne prostorne ravnoteže. Dalja podela zatvorenih povreda, zasniva se na klinički ispoljenom obimu povreda mozga i obuhvata komociono-kontuzioni sindrom i kompresivni sindrom (koji obuhvata intrakranijalna krvarenja)

Prema patološko -anatomskomom stanovištu, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na:

 1. Povrede mekih delova glave (poglavine, skalpa)
 2. Povrede kostiju lobanje (prelomi)
 3. Povrede mozga (moždanog tkiva i krvarenja)

Zajedničko za sve ove povrede je da zauzimaju značajno mesto u urgentnoj medicini, zbog svoje težine, često nesigurne prognoze i visokom stepenu mortaliteta.  Izuzetno kompleksne povrede se čitavim spektrom simptoma i poremećaja.

Etiologija

Povrede glave i mozga su česte, pogotovo kod dece i mladjih muškaraca. Najčešći načini povredjivanja su: saobraćajna nesreća, povrede na gradilištima, povrede u tuči, pad sa visine, pad na ravnom, rane nanate vatrenim oružijem.

  

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu pažljivo uzete anamneze (zbog mogućnosti poremećaja svesti treba razgovarati sa pratnjom), detaljni neurološki pregled i dopunski pregledi: rentgen, NMR, CT, EEG

Lečenje

Zavisi isključivo od vreste povrede, o tome više u sledećim postovima

 

Posted in Urgentna stanja

Trovanje ugljen-monoksidom

Urgentno stanje nastalo kao posledica udisanja opasnih koncentracija ugljen-monoksida (CO) u kući, na ulici, u saobraćaju, industriji i poljoprivredi, usled veoma raširene upotrebe ugljeničnih goriva. Zbog jake citotoksičnosti za živa bića, CO spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Njegov toksični efekat nastaje veoma brzo čak i pri izuzetno malim koncentracijama. Ugljen-monoksid je gas koji nastaje kao produkt nepotpunog sagorevanja ugljenika iz organskih materija, kao što su ulje, nafta i njeni derivati, drvo, prirodni i proizvedeni gas, eksplozivi, ugalj ili koks. 

Svake godine u svetu umre na stotine ljudi od posledica trovanja ovim gasom.  Posle trovanja alkoholom, trovanje (CO), je jedan od najčešćih oblika trovanja živih organizama. Zbog njegove česte prisutnosti u čovekovom okruženju, visoke toksičnosti, slabo izraženih organoleptičkih svojstava (bez mirisa, ukusa, boje) i neiritirajućih osobina prilikom udisanja. Sve ovo otežava blagovremeno otkrivanje njegovog prisustva u životnoj sredini. Ugljen-monoksid, unet u organizam (sa udahnutim vazduhom u plućima) izaziva u organizmu opštu hipoksiju (nedostatak kiseonika) jer ima jak afinitet za hemoglobin crvenih krvnih zrnaca. Istiskujući kiseonik iz crvenih krvnih zrnaca, on u njima stvara karbonil jedinjenja, formira ireverzibilnu vezu, koja ograničava transport i korišćenje kiseonika u tkivima.

Klinička slika

Klinička slika trovanja ugljen-monoksidom kod različitih osoba i populacija pre svega zavisi od unete doze gasa i nivoa individualne tolerancije na ugljen-monoksid. Glavne manifestacije trovanja po sistemima organa zavise od zasićenosti kiseonikom, stanja centralnog nervnog sistema i srca.

 • Početni simptomi akutnog trovanja ugljen-monoksidom su: glavobolja, mučnina, malaksalost i zamor. Lekari ove opšte simptome često pomešaju sa virusom tipa influence ili drugim oboljenjima. Glavobolja je najčešći simptom akutnog trovanja ugljen-monoksidom (tupa, u predelu čela i kontinuirana)
 • Povećano izlaganje izaziva brojne srčane nepravilnosti, kao što su ubrzani otkucaji srca, nizak krvni pritisak i srčana aritmija. 
 • Simptomi na centralnom nervnom sistemu su: delirijum, halucinacije, vrtoglavica, nestabilan hod, zbunjenost, epi-napadi, depresija centralnog nervnog sistema, nesvest
 • Respiratorni zastoj i smrt 

Jedna od najvećih opasnosti koje prate akutno trovanje ugljen-monoksidom jesu naknadne teške neurološke manifestacije. Problemi mogu da obuhvataju teškoće sa višim intelektualnim funkcijama, kratkoročni gubitak pamćenja, demenciju, amneziju, psihoze, čudan hod, poremećaje govora, kortikalno slepilo i depresivno raspoloženje. Ove odložone neurološke manifestacije mogu da nastanu kod 50% otrovanih ljudi, nakon 2 do 40 dana. Nije lako predvideti kod koga će se razviti naknadne manifestacije, ipak, starija dob, gubitak svesti prilikom trovanja i prethodne neurološke abnormalnosti mogu povećati mogućnost za razvoj odloženih simptoma.

Jedan tipičan znak trovanja ugljen-monoksidom je nađen samo kod mrtvih – opisivani su izrazito roze obrazi i crvenkasti izgled. U patološkom (obdukcionom) pregledu — autopsiji ovo je važan dijagnostički znak.

Dijagnoza

Kako je ugljen-monoksid gas bez mirisa, boje, ukusa koji ne nadražuje sluzokožu disajnih puteva, zatrovana osoba ga teže otkriva, a lekari otežano dijagnostikuju kliničku sliku trovanja. Zato se dijagnoza trovanja ugljen-monoksidom postavlja na osnovu; pažljivo uzete anamneze praćene usmerenim fizikalnim pregledom, gasne analize i procene neuroloških, hematoloških i srčanih ispada i faktora rizika.

Terapija

Polazni tretman za trovanje ugljen-monoksidom predstavlja momentalno sklanjanje osobe od izlaganja bez ugrožavanja drugih ljudi. Osobama bez svesti je možda potrebna kardiopulmonalnu reanimaciju na mestu. Primena oksigeno terapije preko kiseoničke maske smanjuje poluvek ugljen-monoksida sa 320 minuta na 80 minuta pri normalnom vazduhu. Kiseonik ubrzava eliminaciju ugljen-monoksida iz hemoglobina.

Hiperbarična oksigenoterapija HBOT

U hiperbaričnoj medicini primenjuju se sledeći kriterijumi za određivanje potencijalnih pacijenta za HBOT nakon trovanja СО:

 • dužina trajanja nesvesnog stanja od momenta trovanja;
 • prisustvo objektivnih neurološki deficita ili poremećaj mentalnog statusa;
 • ishemijske promene na EKG ili bol u grudima kod pacijenata neposredno nakon trovanja СО,
 • trudnice sa HbCO > 15% (fetalni hemoglobin vezuje СО više (čvršće) od majčinog hemoglobina);
 • ponavljanje simptoma atrovanja u roku od tri nedelje od primarnog tretmana;
 • bolesnika sa HbCO > 25-30%;
 • prisutvo simptoma u naizgled manje ozbiljnim trovanjima koji se ne povlače posle četiri sata nakon udisanja 100% O2 preko kiseoničke maska u toku prve pomoći

Posted in Urgentna stanja

Trovanje hranom

Hrana može biti izvor obolјenja kada se u njoj nalaze patogeni mikroorganizmi ili njihovi toksini kao i neke otrovne materije bilјnog i animalnog porekla. Trovanja hranom nastaju obično naglo, a najčešće se ispolјavaju u obliku želudačno-crevnih poremećaja. Nisu isklјučeni ni smrtni ishodi, naročito kod dece i starijih osoba, kao i lјudi koji već boluju od nekog drugog obolјenja, jer brzo dolazi do teške dehidracije.

Uzročnici trovanja hranom su:

 • biološki agensi i njihovi otrovi (mikroorganizmi, najčešće bakterije, virusi, paraziti, gljivice)
 • hemijski agensi koji u hranu dospevaju greškom (metali i organska jedinjenja) ili su dodati namerno (aditivi, konzervansi, pesticidi, hormoni, antibiotici)
 • radioaktivne materije

Najčešće su posledice grubog kršenja higijensko-sanitarnih pravila pri spremanju, čuvanju, transportu ili prodaji životnih namirnica i nesprovođenja sanitarno-veterinarskih mera u vezi sa sirovinama (meso, mleko, mlečni proizvodi i dr.). Na brzo razmnožavanje mikroorganizama utiče i temperatura na kojoj se hrana čuva. Ako se životne namirnice i gotova jela, naročito ona koja su podložna brzom kvaru, čuvaju na temperaturi od 15 do 35°C, mikroorganizmi će se razmnožavati veoma brzo, a trovanje će u takvim slučajevima biti mnogo teže. Do takvih trovanja u praksi najčešće dolazi za vreme toplih dana u objektima gde su neispravni ili ne postoje uređaji za hlađenje ili gde se ne vodi računa o rokovima za čuvanje lako kvarlјivih namirnica. Pri dužem stajanju (2-3 dana) hrana se može pokvariti i na nižoj temperaturi.

Bakteriološka trovanja hranom 

Bakteriološka trovanja hranom su oboljenja nastala zbog korišćenja hrane ili napitaka koji su kontaminirani bakterijama ili sadrže njihove otrove.  Za ova oboljenja je karakteristično da brzo počinju, da su najčešće praćena želudačno-crevnim poremećajima (mogu i nervnim) i da kratko traju. Mogu se javiti kod pojedinaca, ali i u vidu epidemija.

Najčešća trovanja hranom izazvana su bakterijama: 

 • iz grupe salmonela,
 • iz grupe stafilokoka,
 • klostridijom
 • bakteriološkim otrovom botulizam 
 • trovanja hranom izazvana raznim uslovno patogenim bakterijama (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus feacalis)

Bolesti koje nastaju nakon konzumiranja higijenski neispravne hrane i vode, a čiji  su  uzročnici bakterije prema načinu izazivanja dele se na:

 1. Alimentarne infekcije – nastaju posle unosa živih mikroorganizama, koji se u digestivnom traktu umnožavaju ili ga kolonizuju i na taj način izazivaju invazivnu infekciju.
 2. Alimentarne toksoinfekcije – nastaju posle unošenja  živih mikroorganizama hranom, koji se u digestivnom traktu razmnožavaju i stvaraju jedan ili više toksina, kojima oštećuju tkiva ili funkciju pojedinih organa. 
 3. Alimentarne intoksikacije – nastaju kao posledica unošenja specifičnih toksina predhodno nastalih u namirnicama. Za njihovo nastajanje nije potrebno unošenje živih bakterijskih ćelija (stafilokok, klostridija)

Klinička slika

 • Vrlo kratka inkubacija (1-6 sati)
 • Početak bolesti nagao
 • Dominiraju muka, gađenje, povraćanje, grčevi u trbuhu, proliv
 • Obilno povraćanje može dovesti do me­taboličke alkaloze.
 • Gubitak tečnosti brzo dovodi do opšte sla­bosti, dehidracije, anurije, hipotonije i sklonosti ka kolapsu.
 • Moguće su nesvestice ili gubici svesti pri pokušaju ustajanja (zadesne, fatalne povrede glave!)
 • Telesna temperatura po pravilu nije po­višena.
 • Za kratko vreme (12-18 časova) bole­snik se potpuno oporavlja 

 

Važno je znati da pri trovanju hranom ne treba uzimati sredstva za zaustavljanje povraćanja ili proliva koji u ovakvim slučajevima predstavlјaju prirodni odbrambeni mehanizam, tj. povraćanjem i prolivom organizam iz želuca i creva izbacuje štetne sastojke unete sa hranom.  Najpravilnije je pri pojavi znakova trovanja odmah potražiti lekarsku pomoć.

 

Trovanje biljnim otrovima

Mnoge biljke sadrže organska jedinjenja (alkaloide) koja mogu izazvati trovanje različitog stepena, u zavisnosti od unete količine. Ovde spadaju razne gljivice, pečurke, plesni koje sadrže aflatoksin

 

Trovanja hemijskim jedinjenjima koji se nalaze u hrani

Preko hrane pored uzročnika mnogih zaraznih bolesti i alimentarnih intoksikacija u organizam mogu dospeti i neka hemijska jedinjenja (olovo, arsenik, bakar, cink, antimon i dr.) koja u veoma milim količinama mogu izazvati trovanje. Hemijska sredstva mogu dospeti u hranu za vreme tehnološkog procesa proizvodnje i prerade namirnica. Neka jedinjenja se koriste kao dodaci koji poboljšavaju izgled, boju, miris i ukus proizvoda ili sprečavaju kvarenja hrane (aditivi). Ove hemijske materije mogu da izazovu trovanje samo ako se unesu u većim količinama od onih koje su dozvoljene. Hemijske supstance mogu dospeti u hranu iz ambalaže i sudova u kojima se namirnice duže čuvaju (olovo, bakar, cink).

 

Trovanja izazvana virusima 

Gastroenteritisi su oboljenja organa za varenje, koja nastaju kada čovek konzumira kontaminiranu hranu. Gastroenteritise može izazvati hrana kontaminirana virusima. Simptomi su: mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura, dehidratacija, a ozbiljnost bolesti zavisi od virusa, kao i od inficirane osobe. Pored enterovirusa, najčešći izazivači gastroenteritisa preko kontaminirane hrane i vode su Rotavirus, Adenovirus, Enterovirus i virus hepatitisa A i E.

 

Lečenje i Prevencija

Lečenje treba da bude simptomatsko i uključuje:

 • Borbu protiv kolapsa odnosno šoka
 • Rehidratacija –  borbu protiv gubitka vode i soli (lakšim bolesnicima se prvenstveno daje topla, slana industrijska supa, a težim infuzioni rastvori izotoničnog  fiziološkog rastvora i glukoze)
 • Borbu protiv bola u stomaku i grčeva (spazmolitici i topli oblozi)
 • Dijeta je sastavni deo lečenja. Bolesnik uzima samo tečnosti (tople supe, čajeve, pirinčanu vodu) dok traje proliv. Kad glavne tegobe prestanu, u ishranu se uvode pečene jabuke, dvopek, pire od krompira, sutlijaš. Kada se stolica počne normalizovati, u ishranu se uvode i proteini: meso (kuvano ili na žaru), mlad sir, barena jaja. Na kraju oboljenja se dodaju i masti, te bolesnik prelazi na normalnu ishranu posle 10 dana.

Mere za sprečavanje trovanja

 • najstrožije se pridržavati i sprovoditi higijensko-sanitarni režim
 • svakodnevno uklanjati otpatke i ostatke hrane;
 • pravilno čuvati hranu u frižiderima;
 • sva hrana mora biti dobro skuvana ili pečena i mora se koristiti samo sveže napravljena, odnosno odgovarajuće čuvana
 • mesne prerađevine  pre upotrebe dobro pregledati;
 • zbegavati pečenje ili kuvanje mesa u velikim komadima;
 • pasterizovati mleko;
 • u svim fazama pripremanja hrane strogo sprovoditi ličnu higijenu, naročito ruku;
 • zaštititi namirnice od kondenzovane pare
 • pre početka rada proveriti higijensko stanje radnog mesta i pribora koji će doći u dodir sa namirnicama;
 • uništavati muve i druge insekte koji mogu preneti infekciju sa zagađenih mesta na hranu;
 • hranu ostalu od predhodnog dana ne mešati sa sveže spremlјenom;
 • ne dirati namirnice rukama sa gnojnim promenama na koži;
 • izbaciti iz upotrebe okrnjene emajlirane posude jer se u njihovim pukotinama mogu razmnožiti mikroorganizmi;

Posted in Urgentna stanja

Trovanja

„Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza presudna“ rekao je Paracelzus, otac toksikologije, još pre pet vekova.

Toksikologija (od grčkih reči toksikon i logos) je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Ona proučava simptome trovanja, mehanizme nastanka, lečenje i otkrivanje biološkog trovanja (posebno trovanja ljudi). Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza,  stepen izlaganja supstanci. Može se reći da su skoro sve supstance toksične pod određenim uslovima.

Otrov (toksin) supstanca koja remeti biološke i fiziološke procese u organizmu, oštećuje strukturu i funkcionisanje, izazivajući prolazne ili trajne poremećaje, uključujući i smrt. Potpuno tačnu definiciju otrova nije moguće dati. Ista supstanca može biti neškodljiva (pa čak i lekovita) data u jednoj dozi ili na jedan način, a otrovna u drugoj dozi ili primenjena na drugi način. Otrovnost supstance zavisi od: unete količine, koncentracije, oblika u kome je uneta, načina unošenja, dužine dejstva otrova na organizam (stepen izloženosti), otpornosti organizma itd.

Podela otrova:

 • Prema poreklu mogu biti: Mineralnog, Biljnog i Životinjskog 
 • Prema obliku (stanju) u kojem se nalaze mogu biti: Gasoviti, Tečni i Čvrsti

Otrov u organizam može doći na jedan od sledećih načina, preko:

 1. Digestivnog trakta ( otrovna hrana,piće, hemikalije, lekovi…)
 2. Respiratornog trakta (udisanjem otrovnih para i gasova)
 3. Kože i sluzokože
 4. Intravenskim ubrizgavanjem 
 5. Ujedom insekata
 6. Radijacijom (opšta intoksikacija)

Trovanje 

Stanje u kome organizam postaje otrovan toksičnom supstancom. Prema svom poreklu, akutna trovanja mogu se klasifikovati na:

 1. Zadesna – akcidentalna
 2. Samoubilačka – suicidna
 3. Ubilačka – kriminalna

Prva pomoć kod trovanja

Osnovno pravilo kod pružanja prve pomoći je : Dok se ne dokaže priroda otrova, ne sme se primenjivati protivotrov (antidot) po pretpostavkama.

Hitna medicinska intervencija se zasniva na sledećim pravilima, bez obzira na uzrok trovanja:

 1. Procena stanja bolesnika
 2. Otržavanje vitalnih funkcija
 3. Pozvati hitnu medicinsku pomoć
 4. Identifikacija otrova
 5. Sprečavanje dalje apsorpcije, ukoliko je moguće
 6. Terapija- antidot (kada se potvrdi vrsta otrova), opšta, simptomatska, eliminacija otrova

Posted in Urgentna stanja

Povrede – definicija i podela

Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (organizma), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora: fizičkih, hemijskih, bioloških i psihičkih. Ako se ljudsko telo sudari sa drugim (živim ili neživim) telom, kinetička energija sudara može da izazove različite povrede (traume) i u najgorem slučaju iznenadnu smrt.

Zato se povreda definiše i kao „Telesno oštećenje na organskom nivou, koje nastaje kao posledica akutnog izlaganja energiji  u opsegu koji prelaze prag fiziološke tolerancija.

Koncepcija savremene urgentne medicine nalaže da zbrinjavanje povreda što pre započne na mestu povređivanja, i da ekipa koja započinje zbrinjavanje povređenog, postupa prema jedinstvenoj dijagnostičkoterapijskoj doktrini, tako da je svaka sledeća faza, do konačnog izlečenja povrede (traume), samo logičan medicinski nastavak prethodne faze.

Svaka povreda može da ugrozi život povređenog na tri načina, kao:

 • Neposredna opasnost – posle povreda može biti trenutna smrt, iskrvavljenje, posttraumatski šok, primarna infekcija
 • Rana opasnost (nekoliko sati-nekoliko nedelja) –  posle povrede može nastati lokalna gnojna infekcija (sekundarna infekcija), sepsa, postoperativne komplikacije (ukoliko je povreda zahtevala operativno lečenje)
 • Kasna opasnost – ovo su zapravo posledice i komplikacije nastale usled pretrpljene traume, može nastati: osteomijelitis, atrofija tkiva, kontrakture…

Na vrstu posledica i komplikacija povreda mogu uticati i sledeći faktori: lične karakteristike (životno doba, pol, urođene ili stečene anomalije, oboljenja i dr.) i posebna stanja organizma (fiziološka stanja: menstruacija,trudnoća,puerperijum ili patološka stanja – oboljenja)

Podela povreda

1. Mehaničke povrede

 1. Otvorene 
 2. Zatvorene

2. Fizičke povrede

 1. Termičke povrede
 2. Električne povrede
 3. Povrede izazvane bukom, vibracijama i ultrazvukom
 4. Povrede zračenjem – radioaktivne

3. Asfiktične povrede

 • Povrede koje nastaju zapušenjem disajnih puteva (sufokacije)
 • Povrede koje nastaju stezanjem (strangulacije)

4. Hemijke povrede (trovanja)

5. Nutritivne povrede (nasilna glad i žeđ)

6. Psihičke povrede

7. Bakterijske povrede

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) – World Health Organization (WHO) podela povreda se radi prema Internacionalnom klasifikacionom sistemu spoljašnjih povreda – International Classification of External Causes of Injury (ICECI). Na osnovu toga povrede se dele prema:

 • mehanizmu nastanka
 • vrsti objekta ili supstance koja je dovela do povrede
 • mestu nastanka povrede (delu tela)
 • aktivnosti povređenog
 • uloge ljudske namere da nanese povredu

Mehaničke povrede

 To su telesne povrede koje nastaju dinamičkim ili statičkim dejstvom mehaničke sile. Dinamičko dejstvo sile, nastaje prilikom sudara mehaničkog i ljudskog tela,  bilo da se jedno od ova dva tela kreće prema drugom, ili se kreću oba istovremeno. Statičko dejstvo sile, karakteriše, njena dugotrajna i postepena akcija. U odnosu na vrstu mehaničkog oruđa koje je nanelo mehaničku povredu, povrede se dele se u dve osnovne grupe:

1.Otvorene povrede = rane (vulnus)

Mehaničke povrede kod kojih je prekinut kontinuitet kože,  mogu biti:

 • razderotina (vulnus laceratum)
 • oguljotina (vulnus exocoriatio cutis)
 • sekotina – posekotina, zasekotina, isekotina (vulnus scissum)
 • ubodna rana (vulnus punctum)
 • nagnječena rana (vulnus contusum)
 • rane nastale vatrenim oružjem – prostrelne, ustrelne, okrznuća (vulnus sclopetarium)
 • traumatske amputacije
 • rane nastale ujedom (vulnus morsum)

2.Zatvorene povrede 

Povrede kod kojih ne postoji prekid kontinuiteta kože i sluzokože. Ovde spadaju:

 • potres (comotio)
 • pritisak (compresio)
 • nagnječenje (contusio)
 • uganuće (dystorsio)
 • iščašenje (luxatio), može biti i otvorena povreda
 • prelom kosti (fractura), može biti i otvorena povreda

Posebni oblici zatvorenih povreda su:

 1. Postkompresivni sindrom (crush sindrom)
 2. Sindrom udarnog talasa (blast sindrom)

Fizičke povrede

Ovakve povrede se na osnovu fizičkih faktora koji uzrokuju njihovog nastanak dele u četiri grupe.

1. Termičke povrede – mogu biti:

Termičke povrede izazvane dejstvom visoke temperature:

 • Lokalne povrede, izazvane suvom (opekotine) ili vlažnom toplotom (oparotine)
 • Opšte povrede, izazvane dejstvom visoke temperature na celo telo (toplotni udar tj. omarica) ili direktnim dejstvom sunčevih zraka na glavu i vrat (sunčanica)

Termičke povrede izazvane dejstvom niske temperature:

 • Lokalne povrede, smrzotina, kada niska temperatura dovodi do nastanka promena na pojedinim delovima tela 
 • Opšte povrede, smrznutost (hipotermije) kada je niskoj temperaturi izloženo celokupno telo.

2. Električne povrede – izazvane  su:

 • Tehničkim elektricitetom: (električna struja, električni potencijal, elektromagnetizam) – strujni udar
 • Atmosferskim elektricitetom (munja) – udar groma 

3. Povrede izazvane bukom, vibracijama i ultrazvukom

 • Vibrotrauma – Čovek oseća vibracija u opsegu od 25 – 8.200 Hz. Ljudi izloženi dugotrajnim vibracijama (uglavnom u profesionalnom okruženju) nakon više meseci ili godina njihovom izlaganju veći deo pojedinaca žali se na: bolove u kičmenom stubu i ekstremitetima (na rendgenu se mogu otkriti znaci  osteoporoze). Takođe, oštečen je tonus malih krvnih sudova prstiju šake. Vazospazam i oštećenje lokalne cirkulacije naknadno dovodi do povećane osetljivosti prstiju na hladnoću.
 • Akustička trauma – Hronična izloženost buci (buka je svaki zvuk koji se smatra uznemirujućim i ima intenziteta iznad 50 dB), dovodi do akustične povrede (gubitka sluha i gluvoće) i remeti aktivnosti vegetativnog i centralnog nervnog sistem. 

4. Povrede zračenjem 

Su povrede izazvane dejstvom jonizujućeg zračenja, mikrotalasnog zračenja, elektromagnetnog zračenja, ultraljubičastog zračenja. Izazivaju oštećenja ćelija živih organizama. Tako nastali joni narušavaju biohemijske procese u ćelijama, što može dovesti do raznih poremećaja u njihovom funkcionisanju i deljenju (razmnožavanju), te konačno do nastanka ozbiljnih bolesti, poput tumora.

Asfiktične povrede

Nastaju usled nasilnog poremećaja disanja i razvrstavaju se u dve osnovne grupe prema mehanizmu nastanka:

 1. Povrede koje nastaju zapušenjem disajnih puteva (sufokacije): zapušenje nosa, usta, ždrela, grkljana, dušnika, dušnica i utapanje
 2. Povrede koje nastaju stezanjem (strangulacije): 
 • Zagušenje – stezanje vrata šakom odnosno šakama
 • Zadavljenje – stezanje vrata omčom koju zateže neka živa ili neživa sila
 • Vešanje – stezanje vrata omčom koju pasivno zateže težina sopstvenog tela
 • Stezanje ili pritisak na grudni koš

Hemijke povrede (trovanja)

Klasična sudskomedicinska podela razvrstava u sledeće grupe:

1.Povrede izazvane otrovima sa lokalnim dejstvom

 • korozivne povrede, izazvane su korozivnim otrovima – kiseline i baze 
 • nadražajne povrede, izazvane nadražajnim otrovima – amonijak

2.Povrede izazvane otrovima sa opštim (resorptivnim dejstvom) 

 • parenhimski otrovi (arsen, olovo)
 • krvni otrovi (ugljen-monoksid)
 • nervni otrovi (alkohol, psihoaktivni lekovi, opijati)

3.Povrede izazvane otrovima koji imaju i lokalne i resorptivne efekte (sirćetna kiselina, živa)

Psihičke povrede

Psihička povreda (trauma) je vrsta oštećenja psihe, koja se javlja kao rezultat traumatskog događaja. Kada psihička povreda dovode do posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), koji uključuje i fizičke promene u mozgu, kod te osobe su umanjene sposobnosti da se adekvatno nosi sa stresom. Traumatski događaj uključuje jedan (trenutni događaj), odnosno trajne ili ponavljajuće događaje, koji u potpunosti nadjačavaju sposobnost pojedinca da se nose sa njima. Pri tome trauma može imati i odloženo dejstvo, može kasniti nedeljama, godinama, što zavisi od individualnih sposobnost pojedinca da se suprotstavi trenutnim okolnostima. Psihičku povredu prati i fizička povreda ili deluje nezavisno od nje. Tipični uzroci psihičkih povreda su;

 • seksualno zlostavljanje,
 • nasilje,
 • pretnja, ucena
 • povrede iz detinjstva,
 • katastrofe kao što su zemljotresi, poplave, ratovi…

Bakterijske povrede

Bakterijske povrede nastaju nasilnim unošenjem bakterija u organizam, razlikuju se od bakterijskih bolesti po tome što one nastaju prirodnim ulaskom bakterija u organizam. Po načinu nastanka bakterijske povrede mogu biti:

 • Zadesne – ako su bakterije ili njihovi toksini uneseni u telo putem hrane (meso mleko, sir, konzerve) onda govorimo o zadesnoj bakterijskog povredi ili infekciji hranom.. Prema tome, alimentarna intoksikacije su zadesna bakterijska povreda, odnosno zadesna infekcija. Ovakve infekcije najčešće su izazvane bacilom tifusa i paratifusa, proteus vulgarisi i toksinima botulinusa.
 • Samoubilačke i ubilačke –  mogu nastati namernim trovanjem alkloidima, gljivama i drugim alimentarnim intoksikacijama virusnima i bakterijama

Kriterijumi za kvalifikaciju povreda

Kriterijumi za kvalifikaciju telesnih povreda strogo su navedeni samo za teške telesne povrede i usklađuju se sa Krivičnim zakonom države na čijoj teritoriji se vrši njihova procena. U praksi sudske medicine u Srbiji primenjuje se pet kvalifikatornih elemenata:

 1. Opasnost po život
 2. Oštećenje važnog dela tela ili važnog organa
 3. Oštećenje zdravlja
 4. Nesposobnost za rad
 5. Unakaženost